การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5 ตุลาคม 2563

279


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
5 ตุลาคม 2563

231


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5 ตุลาคม 2563

213


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบรรจุและแต่งตั้ง
5 ตุลาคม 2563

238


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบรรจุและแต่งตั้ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
5 ตุลาคม 2563

247


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
5 ตุลาคม 2563

255


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 ตุลาคม 2563

243


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ