หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางพัชวิภรณ์ บุญพา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  089-3923559

 • นางพัชวิภรณ์ บุญพา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  089-3923559

 • นางอาทิตยา ชูเมือง

  นักวิชาการศึกษา<BR>รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  082-2870464

 • นายไกรกฤษ์ สัมมาสุข

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  095-4432882

 • นายนิพนธ์ หัสนันท์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  089-5910543