กองช่าง
 • นายนิพนธ์ หัสนันท์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวศยามล สุทธินนท์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายยอดชาย บัวจุด

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายณราย จงเจริญ

  พนักงานสูบน้ำ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชัยวิชิต หนูเซ่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายสำเริง โพชสาลี

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • ว่าง

  นักจัดการงานช่าง

 • นายไกรศักดิ์ ฝาดซิ้น

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายจาตุรนต์ จงใจ

  คนงาน

 • นายเจริญ โห้ยสิ้น

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา