สำนักปลัด
 • ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

 • นางพัชวิภรณ์ บุญพา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

 • นางอาทิตยา ชูเมือง

  นักวิชาการศึกษา

  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • นางสาวนุตประวีณ์ ด้วงจีน

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางอาทิตยา ชูเมือง

  นักวิชาการศึกษา

 • นายธเนศ ชัยศิริ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุนันทา ปุ่นภักดี

  นิติกร

 • นางสาวกัลยา ชูสังข์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวนภทร เกตุประกอบ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุพรรษา เดชภักดี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิริพร จันทร์ผ่อง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนงเยาว์ สิทธิชัย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางนัยนา กลับขัน

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุกสกาว ปลอดแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพรพิมล พัสสี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายขภิเชษฐ์ ราชแสง

  คนงาน

 • นายน้องใหม่ ดำเอียด

  คนงาน

 • นายอนิรุตน์ พรมขวัญ

  คนงาน

 • นางปารมี บุญถาวร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาววรรณะพร สุขขะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • จ่าเอกยุทธนา พรมสังข์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพิศตินันท์ จันทร์ดำ

  คนงาน