คณะผู้บริหาร
 • นายระพี อินทร์วิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  เบอร์ติดต่อ 089-5909027

 • นางสาวจิราวัลย์ ชูเมือง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  เบอร์ติดต่อ 085-6766161

 • นายไวพจน์ จงเจริญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  เบอร์ติดต่อ 099-4241639

 • นายนิกร แก้วเจือ

  เลขานายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

  เบอร์ติดต่อ 081-0839893