ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี
 • นางสุชาดา หมื่นศรีแกม

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี

 • นางเตือนใจ ชูเมือง

  ครู คศ.2

 • นางพวงทิพย์ ศรีลมุล

  ครู คศ.2

 • นางกัลยา มรดกเกษม

  ครู คศ.2

 • นางวรพิชชา สายทองแท้

  ครู คศ.2

 • นางกรรณิการ์ พลาภรณ์

  ครู คศ.2

 • นางจีระภา ระเบียบดี

  ครู คศ.2

 • นางสาววัลภา วรรณบวร

  ครู คศ.2

 • นางสาวรัตติมา ด้วงศรี

  ครู คศ.1

 • นางสาวขวัญนภา สังข์สุวรรณ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางดารุณี ซิ้วกุ้ง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางประดับ หนูวงษ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นายสมบูรณ์ ทรัพย์ลั่น

  คนงาน