สมาชิก อบต.
 • นายสุธรรม แสนสุข

  ประธานสภา อบต.บางดี

 • นายสำราญ พานิชย์

  รองประธานสภา อบต.บางดี

 • นายภาณุวิชญ์ รองพล

  เลขานุการสภา อบต.บางดี

 • นายสำราญ พานิชย์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิรัตน์ เกลาเกลี้ยง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 • นายเนวนันต์ มณีศรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมศักดิ์ เกตแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • นางปภาวรินทร์ ส่งเสริม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นายศักดิ์ณรงค์ กลับขัน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสำพรรณ์ หนูเซ็ง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุธรรม แสนสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 • นายภาณุวิชญ์ รองพล

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 • นายวุฒิชัย สายทองแท้

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวัฒนา ชูเมือง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่11

 • นายปราโมท สายโน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12