ส่วนการคลัง
 • นายไกรฤกษ์ สัมมาสุข

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายไกรฤกษ์ สัมมาสุข

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ บินรินทร์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวกวิตา สุวรรณ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจันทร์จิรา หยูทอง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวยุวดี จันทวดี

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางมณี รัตนแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางอภันตรี ลลิตพงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายกวีศักดิ์ ย่องซื่อ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางจารวี พรมขวัญ

  คนงาน

 • นางสาวภัทราวดี อินทร์วิเศษ

  คนงาน