องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453 โทรสาร : 075-284453
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06920611@dla.go.th