คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี
23 ธันวาคม 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
24 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน
17 มกราคม 2565

125


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
14 พฤษภาคม 2564

264


คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เอกสารแนบ
คู่มืองานสารบรรณ
14 พฤษภาคม 2564

317


คู่มืองานสารบรรณ

เอกสารแนบ
คู่มือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
14 พฤษภาคม 2564

306


คู่มือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 พฤษภาคม 2564

311


คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ