หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
18 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
14 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
13 มกราคม 2565

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
14 พฤษภาคม 2564

296


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
14 พฤษภาคม 2564

346


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานคุลากร  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน
14 พฤษภาคม 2564

379


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ