แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2566-2570
26 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่2 ยุทธศาสตร๋องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
27 เมษายน 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีโครงการพฒนา
27 เมษายน 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีโครงการพฒนา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
30 กันยายน 2564

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่