ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อประดับอาคารสถานที่สำนักงาน ป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ค่าจ้างเหมารถทัวร์)

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ซื้อพรรณไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12