สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


ระบบเศรษฐกิจ
 1) การเกษตร
     ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชผลการเกษตรอื่นๆ 
ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชผลการเกษตรอื่นๆ 
 2) การประมง
     การประมงพื้นบ้านในครัวเรือน ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การทอดแห ไซดักปลา กัดดักปลา เป็นต้น
 3) การปศุสัตว์
     การเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ส่วนมากเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 4) การบริการ
     มีร้านบริการทำผมและเสริมสวย  มีปั้มน้ำมันขนาดเล็ก  มีร้านอาหาร และตลาด หลายแห่งในพื้นที่ตำบลบางดี
 
5) การท่องเที่ยว
  - ทะเลสองห้อง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
  - ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
  - โบราณสถานภูเขาสาย    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด
  - สระน้ำพรุจูด     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด
6) อุตสาหกรรม
     ตำบลบางดี ไม่มีโรงงานหรืออุตสาหกรรมในพื้นที่
 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
       -กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มสตรีตำบลบางดี
  -กลุ่มปลูกข้าวไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี
  -กลุ่มเครื่องแกง  ตำบลบางดี
  -กลุ่มไม้กวาดจากดอกหญ้า
8) แรงงาน
 ส่วนมากเป็นแรงงานในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ปลูกพืชในครัวเรือนหรือรับจ้างภายในพื้นที่ตำบลบางดี