แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 พฤศจิกายน 2564

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ