สมรรถนะบุคคล (Competency)
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
1 พฤศจิกายน 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
1 พฤศจิกายน 2564

212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
1 พฤศจิกายน 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
1 พฤศจิกายน 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพ
1 พฤศจิกายน 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
1 พฤศจิกายน 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี
1 พฤศจิกายน 2564

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
1 พฤศจิกายน 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
1 พฤศจิกายน 2564

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
1 พฤศจิกายน 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
1 พฤศจิกายน 2564

212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ย
1 พฤศจิกายน 2564

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
1 พฤศจิกายน 2564

193


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
1 พฤศจิกายน 2564

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
1 พฤศจิกายน 2564

213


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1 พฤศจิกายน 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
1 พฤศจิกายน 2564

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1 พฤศจิกายน 2564

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4701 นายช่างโยธา
1 พฤศจิกายน 2564

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4701 นายช่างโยธา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4706 นายช่างไฟฟ้า
1 พฤศจิกายน 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง 4706 นายช่างไฟฟ้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ