วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจ
15 พฤศจิกายน 2565

0


1.  สาธารณูปโภคทั่วถึงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
2.  ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  พัฒนาสังคมจากพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมแห่งความสุข
พันธกิจ
14 พฤศจิกายน 2565

0


   1.  สาธารณูปโภคทั่วถึงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
   2.  ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
   3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
   5.  พัฒนาสังคมจากพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมแห่งความสุข
วิสัยทัศน์
13 พฤศจิกายน 2565

0


บางดีสะอาด คืนธรรมชาติให้แผ่นดิน หมดสิ้นยาเสพติด ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เศรฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงสามัคคี