สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
15 พฤศจิกายน 2565

0


1) การศึกษา
 - โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 1) โรงเรียนวัดบางดี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน จำนวนนักเรียน ๒67 คน
 2) โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งยางงาม จำนวนนักเรียน 118 คน
 3) โรงเรียนบ้านซา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านซา  จำนวนนักเรียน 139 คน 
 4) โรงเรียนบ้านควนอารี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านควนอารี จำนวนนักเรียน ๑08 คน 
 
- โรงเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ที่ได้รับการถ่ายโอน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเดือยพร จำนวนนักเรียน 157 คน
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำบลบางดี    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
2) การสาธารณสุข
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งยางงาม รับผิดชอบพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,5,6,10,11,12
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุจูด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด รับผิดชอบพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,4,7,8,9 
 
2) อาชญากรรม
            มีหน่วยงานดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ป้อมตำรวจประจำตำบล    จำนวน 1 แห่ง
  - ศูนย์ อปพร.     จำนวน 1 แห่ง
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน 84 คน
  - ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน   จำนวน 12 หมู่บ้าน
 - หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี จำนวน  ๑  ศูนย์
3) ยาเสพติด
           ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางดี มีการแพร่ระบาดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากในพื้นที่ตำบลบางดีมีป้อมตำรวจชุมชน และมีตำรวจอยู่ประจำป้อมตำรวจและมีการตรวจตรา ทำให้ผู้ที่จะกระทำผิดยังมีความเกรงกลัว อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและรณรงค์เรื่องปัญหายาเสพติด และสนองนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) การสังคมสงเคราะห์
มีมวลชนจัดตั้ง เพื่อดำเนินกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลบางดี
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  ๒๐ คน
  - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน  150 คน
  - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล   จำนวน  1 คณะ
  - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   จำนวน  12 หมู่บ้าน
  - ศูนย์กีฬาตำบล     จำนวน  1 แห่ง
 - ศูนย์พัฒนาครอบครัว    จำนวน  1 ศูนย์
  - ศูนย์ยุติธรรมไกล่เกลี่ยตำบลบางดี  จำนวน  1 ศูนย์
  - ชมรมผู้สูงอายุ     จำนวน  1 ชมรม
 
(5) ระบบบริการพื้นฐาน
   1) การคมนาคมขนส่ง
♦️ ถนนลาดยาง  จำนวน 21 สาย
(1) ถนนแพรก  -  บางขัน
(2) ถนนบางดี - ต้นโพธิ์
(3) ถนนบางดี - ทะเลสองห้อง
(4) ถนนยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1)
(5) ถนนตลาดฉุ้น - บ้านซา
(6) ถนนบ้านซา - ห้วยนาง
(7) ถนนสายวังขี้ไถ – เขากอบ                                    
(8) ถนนสายหนองปราง – วังคีรี
(๑๐) ถนนสายบ้านหนองเหม้า
(๑๑) ถนนสายทับยา (สี่แยกหน้าบ้านกำนันระพี) – ควนอารี
(๑๒) ถนนสายนาโหนด – ควนสัก
(๑๓) ถนนสายวัดเหรียง – หนองเหม้า
(๑๔) ถนนสายบ้านหนองเหม้า – ควนตอ
(๑๕) ถนนสายบ้านซา – ทะเลสองห้อง
(๑๖) ถนนสายยางงาม – วังคีรี (ตอน 2)
(๑๗) ถนนสายสามแยกบ้านนางช้อง
(๑๘) ถนนสายทะเลสองห้อง – ควนชัน (ตอน 1)
(๑๙) ถนนลาดยางสายบ้านนางอุไร-เขาหนาบคลอง
(๒๐) ถนนสายสวนตอ-เขาฆัง-หนองเหม้า 
(21) ถนนสายควนตอ-เขาฆัง-หนองเหม้า ม.11                        
♦️ ถนนคอนกรีต  จำนวน  65 สาย
(1) สายพรุจูด  ม.๓
(2) สายบ่อหรั่ง  ม.๘
(3) สายนาควน  ม.๗
(4) สายส้านเอน  ม.๕
(5) ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบางดี  ม.๑
(6) ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม  ม.๕
(7) ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านซา  ม.๖
(8) ถนนคอนกรีตโรงเรียนควนอารี  ม.๙
(9) ถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็ก  ม.๒
(๑๐) สายบ้านนาควน – พรุจูด  ม.๓
(๑๑) สายหนองแค (ตอน  ๑)  ม.๔
(๑๒) สายบ้านทุ่งกลางนา  ม.๕
(๑๓) สายหนองแค  (ตอน  ๒)  ม.๔
 (๑๔) สายบ้านทุ่งกลางนา – เดือยพร  ม.๒-ม.๕
 (๑๕) สายทุ่งพิกุล ม.6
 (๑๖) สายบ้านพรุกง ม.7
 (๑๗) สายกองทุนสวนยางบ้านบางดี ม.5
 (๑๘) สายหนองพน ม.4
 (๑๙) สายบ้านกล้วย ม.1
 (๒๐) สายสามแยกศูนย์สาธิต – ทุ่งกลางนา ม.5
 (๒๑) สายบ้านประวิทย์  ดีเบา – บ้านนายชม แบนเสมอ ม.7
 
 (๒๒) สายไสนบ – ด่านเหรียง ม.1
 (๒๓) สายคลองยา – บางลิลา ม.3
 (๒๔) สายห้วยมุด ม. 8
 (๒๕) สายคลองแหร – บ้านกล้วย ม.1
 (๒๖) สายสะพานยาง – บ้านซา เชื่อมต่อ ม.1 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีฯ ม.6
 (๒๗) สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี-ศูนย์สาธิต  ม.๒
 (๒๘) สายรอบสระน้ำพรุจูด  ม.๓
 (๒๙) สายบ้านกล้วยจากบ้านนายชอบ ช่วยชาติ-ม.๑
 (๓๐) สายสามแยกทะเลสองห้อง-บ้านนายจำนนท์  สุขสนาน  ม.๙
 (๓๑) สายบ้านนายปั้น-ควนสัก  ม.๑๑
 (๓๒) สายบ้านนางวัลลภ  เพชรพรรณ-บ้านนางหยวน  อ่อนชื่นจิตร  ม.๓
 (๓๓) สาย  ม.๑-แยกทุ่งเจริญ  ม.๑
 (๓๔) สายรอบแหล่งโบราณสถานภูเขาสาย  ม.๓
 (๓๕) สายบ้านพรุจูด-บางลิลา  ม.๓
 (๓๖) สาย ม.๓-ม.๔
 (๓๗) สายบ้านนายเจริญ  จินดานิล-บ้านนายลบ  สุขสนาน  ม.๒
 (๓๘) สายบ้านกลางนาเชื่อมต่อม.๕-ม.๒
 (๓๙) สายพรุนายพรหม  ม.๙-ม.๑  ต.วังคีรี  ม.๘
 (๔๐) สายบ้านนายบุญเลิศ  ดำนาคแก้ว-บ้านนายพรชัย  บุญถาวร  ม.๑๐
 (๔๑) สายบ้านนายบุญเลิศ  ดำนาคแก้ว-คลองซา  ม.๑๐
 (๔๔) สายบ้านนายดำรง  หมื่นละม้าย-บ้านนายเสงี่ยม  หมื่นละม้าย  ม.๑๑
 (๔๕) สายสามแยกศูนย์สาธิต-แม่น้ำตรัง  ตอน  ๑  ม.๒
 (๔๖) สายบ้านนายคำแหง  ม.๑๒
 (๔๗) สายบ้านท้ายนาซาง-บ้านนายไว  รักษาศรี  ม.๕
(๔๘) สาย  ม.๙  บ้านควนอารี-บ้านห้วยมุด  (ตอน  ๒)   ม.๙
 (๔๙) สายบ้านกลางนา  ม.๔
 (๕๐) สายบ้านนางพิน  รัตนแก้ว-บ้านนางอบ  จงเจริญ  ม.๑๐
 (๕๑) สายพรุนายพรหม-ม.๑  ต.วังคีรี  ม.๘
(52) สายบ้านนายเปี่ยม-บ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี ม.9
(53) สายหน้าควนตอ
(54) สายบ้านกลางนา (ตอน 2)
(55) สายบ้านนายประภาส  พัสสี
(56) สายวังหยี
(57) สายบ้านนายสวาท  พรหมขวัญ (ซอยร่วมใจพัฒนา)
(58) สายหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเจริญ
(59) สายบ้านนายเปี่ยม-บ้านนายอนุศาสตร์
(60) สายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย-บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน
(61) สายบ้านนายคำแหง-หมู่ที่ 12 (ตอน 2)
(62) สายสี่แยกนาโหนด-บ้านนายประทีป จงเจริญ
(63) สายหมู่ที่ 1 – แยกทุ่งเจริญ (ตอน 3)
(64) สายบ้านกลางนา (ตอน 3) 
(65) สายบ้านนาโหนด – บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว ม.2
♦️ ถนนลูกรัง   จำนวน  6  สาย
     2) การไฟฟ้า  ♦️ มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือ
     3) การประปา ♦️ใช้ระบบประปาภูมิภาค ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ระบบประปาบาดาล น้ำประปาจากน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
4) โทรศัพท์ 
  ♦️ ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
      ♦️ โทรศัพท์สาธารณะ    -        แห่ง
     5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
          ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ตำบลนาวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 9 ถนน เพชรเกษม ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 7.5 กิโลเมตร
(6) ระบบเศรษฐกิจ
 1) การเกษตร
     ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชผลการเกษตรอื่นๆ 
ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชผลการเกษตรอื่นๆ 
 2) การประมง
     การประมงพื้นบ้านในครัวเรือน ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การทอดแห ไซดักปลา กัดดักปลา เป็นต้น
 3) การปศุสัตว์
     การเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ส่วนมากเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 4) การบริการ
     มีร้านบริการทำผมและเสริมสวย  มีปั้มน้ำมันขนาดเล็ก  มีร้านอาหาร และตลาด หลายแห่งในพื้นที่ตำบลบางดี
 
 5) การท่องเที่ยว
  - ทะเลสองห้อง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
  - ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
  - โบราณสถานภูเขาสาย    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด
  - สระน้ำพรุจูด     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด
6) อุตสาหกรรม
     ตำบลบางดี ไม่มีโรงงานหรืออุตสาหกรรมในพื้นที่
 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
       -กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มสตรีตำบลบางดี
  -กลุ่มปลูกข้าวไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี
  -กลุ่มเครื่องแกง  ตำบลบางดี
  -กลุ่มไม้กวาดจากดอกหญ้า
8) แรงงาน
 ส่วนมากเป็นแรงงานในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ปลูกพืชในครัวเรือนหรือรับจ้างภายในพื้นที่ตำบลบางดี
(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 1) การนับถือศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรทางศาสนาดังนี้
     - วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  1) วัดบางดี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน
  2) วัดเหรียงท่าไทร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเดือยพร
  3) สำนักสงฆ์บ้านซา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านซา
  4) สำนักสงฆ์บ้านควนอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านควนอารี
  5) ที่พักสงฆ์ภูเขาสาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด
 - ศาลเจ้า จำนวน 11 แห่ง
          2) ประเพณีและงานประจำปี
       -งานประเพณีสงกรานต์   ตรงกับ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
  -ประเพณีสารทเดือนสิบ   ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ
       ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี
  -วันลอยกระทง    ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ตามปฏิทิน
       จันทรคติไทยของทุกปี
 
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  -มโนราห์ สมนึกน้อยโบราณศิลป์
  -ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยถิ่นใต้
 4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  -ไม้กวาดดอกหญ้า มีการใช้วัสดุในพื้นที่
  -เครื่องแกงตำบลบางดี
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ
      1) น้ำ
               แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ♦️  ทะเลสองห้อง 1    แห่ง ♦️  แม่น้ำตรัง  1    แห่ง
  ♦️  พรุจูด  1    แห่ง ♦️  คลองซา  1    แห่ง
  ♦️  คลองบางกุ้ง  1    แห่ง                                            
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  ♦️ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า      1    แห่ง  
  ♦️ คลองส่งน้ำ       3    แห่ง   
  ♦️ ฝาย (ห้วยหยี,ห้วยนุ้ย,ห้วยเรียน,คลองแหร)  4    แห่ง 
  ♦️ ประปาหมู่บ้าน     39  แห่ง  
  ♦️ โครงการแก้มลิงบานสะพานไทร  ม.๑๐  1    แห่ง  
  ♦️ บ่อน้ำตื้น     776  แห่ง 
  ♦️ บ่อบาดาล,บ่อตอก,บ่อเจาะ    32    แห่ง
 2) ป่าไม้
    มีป่าไม้ที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ เป็นลักษณะป่าไม้ ภูเขา เนินเขาสลับพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ป่าทะเลสองห้อง พื้นที่เขารังสาด-ทะเลสองห้อง-พะยอมนอก  หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี มีบางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามบัญชีรายชื่อป่าคุ้มครองที่ประกอบตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 ในท้องที่จังหวัดตรัง
 3) ภูเขา
     พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม แม่น้ำตรัง    
5) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
                ทะเลสาบสองห้องตั้งอยู่ในหมู่ที่  10  บ้านสะพานไทร  ตำบลบางดี  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบและมีน้ำขังตลอดปีเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองห้องจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกทะเลสาบสองห้องเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคต(9) อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รับผิดชอบงาน
1.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ  สารบรรณ  จัดทำคำสั่ง  ประกาศ
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน
- งานจัดทำฎีกา - งานประชาสัมพันธ์
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
1.3 ฝ่ายงานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ
- งานบันทึกข้อมูล - งานงบประมาณ
1.10 ฝ่ายสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขศึกษา
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
(2) กองคลัง รับผิดชอบงาน
2.1 ฝ่ายงานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินและบัญชี - งานรับและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกา - งานการเก็บรักษาเงิน
- งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน - งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
2.3 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และหนี้สิน
2.4 ฝ่ายงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
(3) กองช่าง รับผิดชอบงาน 
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน  สะพาน  เขื่อน
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานวิศวกรรม - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานระบายน้ำ - ไฟฟ้าสาธารณะ 
- ประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา    - จัดตกแต่งสถานที่ 
3.4 งานผังเมือง
 - วางระบบผังเมือง - งานบริหารจัดการผังเมือ
 
 
๔.ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์  (  )  มี จำนวน.......25...........เครื่อง  (   ) ไม่มี
มี Internet ใช้หรือไม่     ( )  มี จำนวน........25...........เครื่อง  (   ) ไม่มี
ความสะดวกในการใช้ Internet   (  ) สะดวก (   ) ไม่สะดวก           (   ) อื่น ๆ
ระบบที่ใช้   (   ) สายโทรศัพท์ () Leased Line (   ) จานดาวเทียม
ความเร็วที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล (ช้า/เร็ว ประการใด บอกความเร็ว เช่น ๒.๕ Mb ๕๘ Mb ๑๑ Mb.......๖๐๐  Mb    (    ) ธรรมดา      ( ) ความเร็วสูง