คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ กองการเจ้าหน้าที่
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการการเงินและบัญชี
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือกู้ชีพ
28 เมษายน 2566

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือกู้ชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 เมษายน 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งานระบบ LHR
3 เมษายน 2566

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการใช้งานระบบ LHR ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
3 เมษายน 2566

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือในการปฏิบัติงาน ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 เมษายน 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือในการปฏิบัติงาน ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA
20 มีนาคม 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ITA
20 มีนาคม 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ITA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี
25 มกราคม 2565

241


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง
25 มกราคม 2565

213


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
24 มกราคม 2565

177


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือผู้ใช้ระบบงาน (User Manual) ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
13 พฤษภาคม 2564

269


คู่มือผู้ใช้ระบบงาน (User Manual) ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
13 พฤษภาคม 2564

280


คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.

เอกสารแนบ
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
13 พฤษภาคม 2564

263


คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งานระบบ ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13 พฤษภาคม 2564

261


คู่มือการใช้งานระบบ ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบ
คู่มือแนะนำการใช้งาน โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
13 พฤษภาคม 2564

261


คู่มือแนะนำการใช้งาน โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ