กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2)
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกำรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกำรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
28 เมษายน 2566

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
28 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น 2565
5 มกราคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565
3 มกราคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565
2 มกราคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.คนพิการ 2550
24 มกราคม 2565

175


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.คนพิการ 2550 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542
21 มกราคม 2565

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
21 มกราคม 2565

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
21 มกราคม 2565

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
12 พฤษภาคม 2564

262


ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
12 พฤษภาคม 2564

261


พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
12 พฤษภาคม 2564

251


พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
12 พฤษภาคม 2564

254


พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบ