สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
15 พฤศจิกายน 2565

0


1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  150  หมู่ที่  10  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  มีระยะทางจากอำเภอห้วยยอดไปตามถนนเพชรเกษมถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี  ประมาณ  17  กิโลเมตร
อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีเนื้อที่ประมาณ 74.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,644 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อบต.ห้วยนาง, อบต.บ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  อบต.นาวง, อบต.วังคีรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อบต.หนองช้างแล่น, อบต.เขากอบ
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อบต.วังคีรี, อบต.บ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
           2. ลักษณะภูมิประเทศ
              ตำบลบางดีมีสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11, 12, และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 9, 10 และเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำตรัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, ๗  และหมู่ที่ 6 บางส่วน
           3. ลักษณะภูมิอากาศ
     พื้นที่ตำบลบางดีได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออก ฝนจะเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม และจะมีฝนตกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม เป็นการเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนไปจนถึงเดือนมิถุนายน
4. ลักษณะของดิน
       ตำบลบางดีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าดิบชื้นในบริเวณพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พื้นที่ดอน มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อปลูกไม้ผลผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นผสม พื้นที่ลุ่มบางพื้นที่                                                
มีแม่น้ำตรังไหลผ่านการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อปลูกข้าวทรัพยากรดินที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(2) ด้านการเมือง/การปกครอง
       1) การแบ่งเขตการปกครอง
 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
  หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน   หมู่ที่ 7 บ้านควนงาช้าง
  หมู่ที่ 2 บ้านเดือยพร   หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง
  หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด   หมู่ที่ 9 บ้านควนอารี
  หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประดู่   หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกแตรก   หมู่ที่ 11 บ้านควนตอ
  หมู่ที่ 6 บ้านซา    หมู่ที่ 12 บ้านหนองเหม้า
1) การเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งหน้า จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย ผู้บริหาร ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน ๑2 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ๑ คน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน ๓ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 12 คน รวมเป็นบุคลากรฝ่าย การเมือง จำนวน 19 คน ดังต่อไปนี้ 
          1.นายระพี   อินทร์วิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 2.นางสาวจิราวัลย์  ชูเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 
 3.นายไวพจน์  จงเจริญ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 4.นายนิกร   แก้วเจือ       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 5.นายสำพรรณ์  หนูเซ่ง           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 6.นายสำราญ  พานิชย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 7.นายสำราญ  พานิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 1
 8.นายวิรัตน์  เกลาเกลี้ยง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 2
 9.นายนวนันต์ มณีศรี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 3
10.นายสมศักดิ์  เกตุแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่  4                                                  
 11.นางปภาวรินทร์ ส่งเสริม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 5
 12.นายศักดิ์ณรงค์  กลับขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 6
 13.นายสำพรรณ์  หนูเซ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 7
 14.นายสุธรรม  แสนสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 8
 15.นายภาณุวิชญ์  รองพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 9
 16.นายวุฒิชัย สายทองแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 10
 17.นายวัฒนา  ชูเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 11
 18.นายปราโมช  สายโน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี หมู่ที่ 12
 19. นายภาณุวิชญ์  รองพล        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(3) ประชากร
     1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2564
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ผู้นำหมู่บ้าน
  ชาย หญิง  
หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน 187 306 287 593 นายธรรมนูญ  เนียมสม (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 2 บ้านเดือยพร 268 360 370 730 นายบุญมี  บุญรอด (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 3 บ้านพรุจูด 140 202 185 387 นายปฐมพงษ์  พรหมประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประดู่ 161 245 232 477 นายศุภชัย  สุทธิรักษ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 5 บ้านโคกแตรก 252 365 399 764 นายสุรกุล  มณีนพรัตน์ (กำนันตำบลบางดี)
หมู่ที่ 6 บ้านซา 179 248 294 542 นายเฉลิม  ฮ่างเต็ก (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 7 บ้านควนงาช้าง 334 555 569 1,124 นายพยงค์  หนูหวาน (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ผู้นำหมู่บ้าน
  ชาย หญิง  
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง 145 208 216 424 นายสนิท  คงนคร (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 9 บ้านควนอารี 319 511 490 1,001 นายวิรัช  บัวทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร 340 556 546 1,102 นายนิพัฒน์  ซิ้วกุ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 11 บ้านควนตอ 181 305 326 631 นายพีระพงษ์  ชูเมือง (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเหม้า 157 250 267 517 นายทวี  คดีพิศาล (ผู้ใหญ่บ้าน)
รวม 2,663 4,111 4,181 8,292
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอห้วยยอด วันที่ 28  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
-   ประชากรทั้งหมด    จำนวน    ๘,๒๙๒     คน 
    ชาย         จำนวน    ๔,๑๑๑     คน     คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๐ ของประชากรทั้งหมด
    หญิง         จำนวน    ๔,๑๘๑     คน     คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ ของประชากรทั้งหมด