สารบรรณกลาง
สารบรรณกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
30 พฤศจิกายน 542

0


องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลาง ขององค์กร
เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564
saraban_06920611@dla.go.th
(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อิเมล)กลางขององค์กร)