ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลบางดี
1 เมษายน 2565

0


เดิมมีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า บาง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปน้ำได้กัดเซาะตลิ่งจนพังทลาย เกิดเป็นชายหาดขึ้น ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เรียกว่า บางดีในที่สุด

 

ภูมิศาสตร์

ตำบลบางดีเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้วยยอด

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยนาง (อำเภอห้วยยอด) และ ตำบลบ้านนิคม (อำเภอบางขัน)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาวง และ ตำบลวังคีรี (อำเภอห้วยยอด)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองช้างแล่น และ ตำบลเขากอบ (อำเภอห้วยยอด)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังคีรี (อำเภอห้วยยอด)และ ตำบลบ้านนิคม (อำเภอบางขัน)

 

ภูมิประทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม