ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนบ้านซา ประจำปี 2566"
1181
12 ธันวาคม 2566