ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(TTA) จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
29
5 มีนาคม 2567