Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 โทรศัพท์ 075-284453

 
นายสัมพันธ์ เลิศประดับพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี
 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายและระเบียบของสภาท้องถิ่น
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
การตั้งคณะกรรมการแปรบัญญัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติประจำปี2564
การเสนอและพิจารณาคำแปรบัญญติร่างข้อบัญญัติประจำปี2564
การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ผลการประเมิน ITA
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับตามโครงสร้างใหม่)
คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 20) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 15) 6 ต.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 8/2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ดู : 45) 17 ส.ค. 2564
เชิญชวนบุคลากรและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ดู : 39) 6 ส.ค. 2564
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตตรังได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (ดู : 43) 3 ส.ค. 2564
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศการเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกดื่มเหล้า (ดู : 48) 3 ส.ค. 2564
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 46) 29 ก.ค. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 37) 29 ก.ค. 2564
์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) ประจำปี 2564 (ดู : 63) 28 มิ.ย. 2564
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 131) 18 พ.ค. 2564
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564) (ดู : 110) 12 พ.ค. 2564
วันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มอบหมายให้นางสาวจิราวัลย์ ชูเมือง เลขาฯนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บางดี ร่วมกับ อบจ.ตรัง นำโดย สจ.กิติเดช วรรณบวร และ สจ.นิติพงศ์ ชูเศษ ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ วัดบางดี วัดเหรียงท่าไทร สำนักบ้านซา และตลาดนัดโกฉุ้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของจังหวัดตรัง. โอกาสนี้ ขอขอบคุณทาง อบจ.ตรังที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่และพนักงานมาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดฯในครั้งนี้ (ดู : 79) 12 พ.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรพิการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 80) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (ดู : 72) 11 พ.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 89) 29 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 21 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 104) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 159) 24 ก.พ. 2564
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร สั่งจ้าง และแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 386) 24 ก.พ. 2564
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร สั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 146) 18 ก.พ. 2564
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร สั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 218) 6 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
  150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 
โทรศัพท์ : 075-284453
โทรสาร : 075-284453
E-mail Address : saraban@bangdee.go.th / Bangdee2558@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bangdee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs