Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 โทรศัพท์ : 075-284453  
 
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
  ติดต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐการให้บริการ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางดี
  งานช่วยเหลือประชาชน
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
  ศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 16) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 46) 17 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญเชิด-บ้านนายบำรุง ม.2 ตำบลบางดี (ดู : 96) 1 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องประกวดราคาจ้างถนนคสล.สายนาช่องควน-ควนตอ ม.11 (ดู : 89) 1 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้าง (ดู : 55) 1 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรร้าง (ดู : 57) 1 พ.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 พ.ศ.2563 (ดู : 28) 21 เม.ย. 2563
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี(ตอน 2) หมู่ 6 ตำบลบางดี (ดู : 34) 15 เม.ย. 2563
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน-ควนตอ หมู่ที่ 11 (ดู : 37) 15 เม.ย. 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด-บ้านนายบำรุง หมู่ที่ 2 (ดู : 30) 15 เม.ย. 2563
เผยแพร่ราคากลางถนนสายบ้านนายสุนทร ทับทอง-สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 (ดู : 38) 3 เม.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 80) 17 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนน สายต้นโพธิ์-บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 88) 17 ม.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 33) 26 พ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 113) 11 ก.ย. 2562
ก่อสร้างโครงการซ่อมส้รางผิดทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายสี่แยกนาโหนด-บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 97) 9 ก.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 102) 9 ก.ย. 2562
ก่อสร้างโครงการซ่อมส้รางผิดทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 87) 5 ก.ย. 2562
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างราคากลางโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา (ดู : 24) 4 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 - แยกทุ่งเจริญ (ตอน 3) หมุ่ที่ 1 ตำบลบางดี (ดู : 92) 30 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ 12 (ตอน 2) หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 26 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคลิ้ม เพ็งช่วย- บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86) 26 ก.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก (ดู : 92) 14 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังหรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93) 14 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านควนตอ) หมู่ที่ 11 (ดู : 87) 14 มิ.ย. 2562
สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง (ดู : 23) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรองและวางระบบประปา (หนองเต่าซอน) หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี (ดู : 146) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพินรัตนแก้ว - บ้านนางอบ จงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี (ดู : 164) 30 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลางนา ตอน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี (ดู : 148) 30 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี (ดู : 130) 30 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี (ดู : 135) 30 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กหมู่ที่ 9 ตำบลบางดี (ดู : 133) 30 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 30) 5 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 169) 24 ก.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน (ดู : 175) 24 ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า (6ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 249) 22 ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า (๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 445) 12 ก.ค. 2561
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า (6ล้อ) จำนวน 1 คัน (ดู : 205) 11 ก.ค. 2561
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า (6ล้อ) จำนวน 1 คัน (ดู : 181) 15 มิ.ย. 2541
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
150 หมู่10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453
Copyright © 2018. www.bangdee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ