Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 โทรศัพท์ : 075-284453  
 
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
  ติดต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐการให้บริการ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางดี
  งานช่วยเหลือประชาชน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
  ศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายสนิท ชูเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแ่ต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 6)
คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด  (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 6)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 43)
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 72)
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2564 (ดู : 21)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (ดู : 27)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเะพื่อเลือกสรร สั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี2564 (ดู : 47)
 
ภาพกิจกรรม    
 
 
ภาพกิจกรรมการคัดแยกขยะ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 25...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจการสภา อบต.บางดี ประจำปี...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมกิจการสภา 2562...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2562...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมจิตอาสา...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นป...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนา...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมเรียนรู้ฟื้นฟูการทำน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดภั...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับรางวัลผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับจ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าขั้นเ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
  หนังสือสั่งการ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
150 หมู่10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453
Copyright © 2018. www.bangdee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ